Reklamácie a reklamačný poriadok

REKLAMÁCIA TOVARU

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie, musia byť odovzdané/zaslané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

Poslať treba nasledovné: kópiu dokladu, samotný tovar a vyplnený REKLAMAČNÝ FORMULÁR, ktorý nájdete TU.
Adresa pre odoslanie: Graphicsoul s.r.o., Jesenského 14, 920 01 Hlohovec
Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak, aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Neposielajte tovar na dobierku (v takom prípade nebude tovar prevzatý), odporúčame Vám tovar poistiť. Zaslaný tovar bude do 30 dní posúdený, chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena (vrátane prepravných nákladov). Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, ako je zákonná lehota, je uvedená pri tovare zvlášť. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie bude kupujúci informovaný e-mailom. Rovnako ako pri dodaní objednávky, kupujúci bude informovaný o expedícii balíka a termíne jeho doručenia.